ข่าวประชาสัมพันธ์

April 9, 2024

การประชุม คณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบและติดตาม การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบและติดตาม การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment...
Read More
March 20, 2024

กิจกรรมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 19-20 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เป็นประธานในโครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ...
Read More
March 15, 2024

โครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เป็นประธานในโครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี แสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมทั้งมอบนโยบาน “No Gift...
Read More
March 8, 2024

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่าง สมศ.กับสถาบันอุดมศึกษา (MOU Online)

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเรื่อง ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่าง...
Read More
March 1, 2024

การประชุม แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 – 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วยอธิการบดี มอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุม แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ...
Read More
February 20, 2024

กิจกรรมเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรม จัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :...
Read More
February 16, 2024

โครงการการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA” ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์...
Read More
February 14, 2024

ประชุมฟังข้อมูลและแนวการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมสระหงส์ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ...
Read More
January 10, 2024

ประชุมสัมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ประชุมสัมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OP และ overview) ครั้งที่ 1 ฉบับปี 2567-2570” วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 9.00-16.00...
Read More
January 9, 2024 / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภา (ประธานในที่ประชุม)และ ผศ.ดร.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วยอธิการบดี มอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมในประเด็นสำคัญเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงาน และมอบหมายตัวชี้วัด (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567...
Read More

ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่1/2565 1/12/2565

อบรมการวิเคราะห์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 27-28/11/2565

Scroll to top