ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่1/2565

อบรมการวิเคราะห์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 27-28/11/2565

Scroll to top