ข่าวประชาสัมพันธ์

December 8, 2023 / ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัด อว. และหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัด อว. และหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-16.00 น. ผศ.ดร.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วยอธิการบดี มอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา (ITA)...
Read More
December 1, 2023 / ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจง ITA 2024

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. ถึง 12:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชายเพ็ชรตรา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา ประกันคุณภาพการศึกษา และชุมชนสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วยอธิการบดี...
Read More
November 27, 2023

โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx

โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx กระบวนการจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) และการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร วันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. ถึง 17:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชายเพ็ชรตรา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา ประกันคุณภาพการศึกษา...
Read More
October 18, 2023 / ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการให้ความรู้เรื่อง “EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

โครงการให้ความรู้เรื่อง “EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย (กระบวนการจัดทำโครงร่างองค์กร) (OP) และการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร (ระดับมหาวิทยาลัย) โดย ศ.นพ. วุฒิชัยธนาพงศธร เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ เกี่ยวกับ บทบาทผู้บริหาร ในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบคุณภาพ EdPEx โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี...
Read More
September 27, 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กํามันตะคุณ ประธานกรรมการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ,...
Read More
September 21, 2023 / ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA  รุ่นที่ 1

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA  รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2566
Read More
September 21, 2023 / ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อม

การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566 วันจันmี่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเรียรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโดยมี...
Read More
September 7, 2023

ประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN – QA

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัยแก้ว แก้วโพนงาม ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานการประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN QAณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น
Read More
August 16, 2023 / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเร่งด่วน ผลการประเมิน ITA 2023

15 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมทั้ง ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรารองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภา ประกันคุณภาพการศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วยอธิการบดีและบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษากองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเร่งด่วนเกี่ยวกับการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งมีผลคะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน โดยการวิเคราะห์และหาทางปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน ณ...
Read More

ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่1/2565 1/12/2565

อบรมการวิเคราะห์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 27-28/11/2565

Scroll to top