หน้าแรก        โครงสร้างการบริหาร            ปฏิทินการดำเนินงาน      เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง     ติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันกิจ /
วัตถุประสงค์
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงสร้างการบริหารส่วนงาน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากรติดต่อเรา

           กองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา วชิราลงกรณ ชั้น M
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรับรองการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ     
                                                      167 ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
  โทร 044-815111    ต่อ 124
     
http://qa.cpru.ac.th
     E-mail : qa_cpru@hotmail.com       
    https://www.facebook.com/qa.cpru