หน้าแรก        โครงสร้างการบริหาร            ปฏิทินการดำเนินงาน      เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง     ติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันกิจ /
วัตถุประสงค์
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงสร้างการบริหารส่วนงาน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากรบุคลากร

นางมยุรี  ม่วงเพชร
ตำแหน่ง  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ภาระหน้าที่
 
E-mail     
 
 
 
 
นางอรประภา  เจริญวัย
ตำแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนาตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาระหน้าที่
 
E-mail     orn_adastra@hotmail.com
 
 
 
 
นางสาวยุวเรศ  สามารถกิจ
ตำแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาระหน้าที่
 
E-mail     tinglhing_13579@hotmail.com 
 
 
 
 
นายสามารถ  สินทร
ตำแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนาตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาระหน้าที่
 
E-mail    
 
 
 
 
นางสาวศศินันท์  มิตรสันเทียะ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ภาระหน้าที่
 
E-mail     
 
 
 
 
นางสาวกฤษณา  พัฒเพ็ง
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
ภาระหน้าที่     
 
E-mail    
 
 
 
 
นางกาญจนา  พรมชา
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระหน้าที่     
 
E-mail