การประชุม คณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบและติดตาม การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย

เพ็ชรตรา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบและติดตาม การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment เพื่อเป็นการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top