การประชุม แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 – 16.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วยอธิการบดี มอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุม แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top