กิจกรรมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 19-20 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เป็นประธานในโครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสัมนาชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top