กิจกรรมเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรม จัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกอบด้วย บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการต่างๆ และนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top