ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภา (ประธานในที่ประชุม)และ ผศ.ดร.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วยอธิการบดี มอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมในประเด็นสำคัญเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงาน และมอบหมายตัวชี้วัด (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดทั้ง 3 เครื่องมือประกอบด้วย IIT , EIT และ OIT

เพื่อให้สามารเข้ารับการประเมินได้อย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top