ประชุมฟังข้อมูลและแนวการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมสระหงส์ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีการประชุมฟังข้อมูลและแนวการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทั้ง หน่วยงาน ภาครัฐ ห้างร้าน บริษัท นิติบุคคล และนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top