ประชุมสัมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ประชุมสัมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570”

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OP และ overview) ครั้งที่ 1 ฉบับปี 2567-2570”

วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภา มอบหมายงานประกันคุณภาพ

การศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ

ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OP และ overview) ครั้งที่ 1

จัดโดย กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top