ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่าง สมศ.กับสถาบันอุดมศึกษา (MOU Online)

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเรื่อง ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สมศ. กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง (MOU Online) ผ่าน Google meet และถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live สมศ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top