โครงการการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA” ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUN-QA ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ประกอบด้วย

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำคณะที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2566

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ปีการศึกษา 2566 จำนวน 5 หลักสูตร

ตลอดจนได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้มีประสบการณ์

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์อินทราไสย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top