โครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เป็นประธานในโครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี แสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

พร้อมทั้งมอบนโยบาน “No Gift Policy” คือ นโยบายที่กำหนดให้“ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนของมหาวิทยาลัย จะไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน, ของขวัญ, ของกำนัล, หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ. ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top