หน้าแรก        โครงสร้างการบริหาร            ปฏิทินการดำเนินงาน      เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง     ติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันกิจ /
วัตถุประสงค์
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงสร้างการบริหารส่วนงาน
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากรประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

        มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้ง เมื่อปี พุทธศักราช 2537และในปีพุทธศักราช2544 ได้มี
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็น “ สถาบันราชภัฏชัยภูมิ ” ซึ่งมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2544 จึงถือว่า
วันดังกล่าวคือ วันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย และ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันสถาปนา
ของมหาวิทยาลัยทุกปี และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้น มา ได้จัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
สถานที่ และพัฒนามหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น ปีงบประมาณ 2546 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับ
ก่อสร้างอาคารบรรณราชนครินทร  สูง 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง เป็น เงิน 60 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2547
        มื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547   และในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระราชบัญญัติ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อันมีผลให้สถาบันราชภัฏชัยภูมิ
ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และมีสภาพ เป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ ซึ่งสามารถพัฒนา
ระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นอิสระของตนเอง มีความคล่องตัวและมีเสรีภาพทางวิชาการ
        ศูนย์มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ” จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ตึก 5 ชั้น
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรับรองการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย