หน้าแรก        โครงสร้างการบริหาร            ปฏิทินการดำเนินงาน      เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง     ติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันกิจ /
วัตถุประสงค์
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงสร้างการบริหารส่วนงาน
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากรปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันกิจ / วัตถุประสงค์
ปรัชญา
       เน้นพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย
     
       
วิสัยทัศน์      
       การประกันคุณภาพการศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเน้นการพัฒนาการผลิต
คุณภาพบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาสถาบันและบุคลากร หลักสูตรและ
การเรียนการสอน และระบบการประกันคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
     
       
พันธกิจ
      1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
      2. เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยระยะเริ่มแรกให้มุ่งเน้นคุณภาพบัณฑิต การบริหารและการจัดการ
      3. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานการส่งเสริมการควบคุมการตรวจสอบและ
การประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการ
      4. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยใน
กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
      5. นำข้อมูลข่าวสารและผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาเผยแพร่ต่อสังคม
ภายนอก       
       
  วัตถุประสงค์
      1. เพื่อวางระบบและกลไกในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
      2. เพื่อจัดทำเกณฑ์การประเมินและรายละเอียดในการประกันคุณภาพการศึกษา
      3. จัดทำกรอบและแนวปฏิบัติในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
      4. ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการ
      5. ให้คำปรึกษาการประกันคุณภาพระดับ คณะ สำนัก กอง และโปรแกรมวิชา
      6. ให้ข้อมูลข่าสารการประกันคุณภาพแก่บุคคลภายนอก