หน้าแรก        โครงสร้างการบริหาร            ปฏิทินการดำเนินงาน      เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง     ติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันกิจ / วัตถุประสงค์
 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงสร้างการบริหารส่วนงาน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากร
หน่วยงานภายใน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะรัฐศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริการการศึกษา
กองศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและการพัฒนา
สถานีวิทยุ
หน่วยงานภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
เอกสารทั่วไป
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 คู่มือ CHE QA ระดับหลักสูตร
 คู่มือ CHE QA ระดับคณะ/สถาบัน
กองมาตรฐานและ ประกันคุณภาพการศึกษา
                    Google


จำนวน้เข้าเยี่ยม คนที่

 

 


เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
    ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง SAR
 

รายงานการประเมินตนเอง
    ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเองภายนอก
 

รายงานการประเมินตนเองภายนอก
    ปีการศึกษา 2554-2558
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
    ภายใน ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
    ปีการศึกษา 2554-2558
 

นายชินวร  ศิริบุตร
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กองมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา รอบสาม 2554-2558
ข่าวสาร