อาจารย์ ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและประกันคุณภาพ

หน้าที่หลัก : กำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวอรประภา อินทรประจบ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน้าที่หลัก : งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวยุวเรศ ขวัญมา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน้าที่หลัก : ดูแลการศึกษา

นายปัญจรุจน์ วัชรจำรัสภัสร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Scroll to top